کبوتر نوک قنار نر یک ساله از نژادی بسیار قوی و اصیل با داشتن پدر و مادری کاملا سفیدکبوتر نوک قنار تک تاز