کبوتر جفت سفید نر پادشاه و ماده سفید برفی

کبوتر های نوک قنار زینتی از بهترین نژادهای اصیل ایرانی
برای خرید با شماره 09108537648 تماس بگیرید.

کبوتر نوک قنار نر شازده

فروش کبوتر های نوک قنار زینتی نر و ماده از بهتربن نژاد های اصیل ایرانی
برای خرید باشماره 09108537648 تماس بگیرید.

3


سفید برفی ماده

کبوتر نوک قنار زینتی از بهترین نژادهای اصیل ایرانی

برای ارتباط با شماره 09108537648 تماس بگیرید.